Turistické možnosti

Špania Dolina je svojou polohou prirodzene predurčená byť turistickým centrom. Nachádza sa v pohorí Starohorské vrchy. Pohorie je časťou subprovincie Vnútorné Západné Karpaty a patria do Tatransko – Fatranskej oblasti. Tvorí samostatný geomorfologický celok podľa regionálneho geomorfologického členenia Slovenska. Ako samostantý geomorfologický celok vznikli odčlenením od Nízkych Tatier, s ktorými územie hraničí na východe. Na severe a severozápade hraničia S.v. s pohorím Veľká Fatra, z juhovýchodu a  juhu ich obklopuje Zvolenská kotlina a zo západu Kremnické vrchy. Najvyšším bodom pohoria je Kozí chrbát – 1330 m.n.m. Územie je v ochrannom pásme NAPANT. Starohorské vrchy sa členia na tri podcelky. Západné územie S.v. tvoria Harmanecké vrchy. V centrálnej časti ležia Jelenské vrchy a východnú časť tvoria Podkonické vrchy. Rozloha územia Starohorských vrchov predstavuje 186,4 km2.

Hlavné turistické značené trasy (TZT) s napojením na  Španiu Dolinu sa nachádzajú v Jelnských a Podkonických vrchoch, tzn. v centrálnej a východnej časti.

Modrá TZT (č.1) smeruje od severnej časti Banskej Bystrice – sídliska Sásova. Chodník sa tiahne severným smerom cez vrch Grunky (590,8 m.n.m) a Hrádok (838,5 m.n.m.). Na úpätí vrchu Hrádok sa nachádza Netopieria jaskyňa. Ďalej chodník pokračuje na sever až na vrchol Panský diel (1100,2 m.n.m). Tu sa turistovi naskytne nádherný výhľad na všetky svetové strany. Nachádza sa tu aj lyžiarske stredisko Šachtičky. Chodník ďalej pokračuje po zvážnici k hotelu Šachtička, a ďalej strmo klesá severozápadne do Španej Doliny. Stadiaľ sa stáča na sever k Alžbetke, pokračuje východne na Katrenku a prechádza okolo chaty Graniarka. Chodník vedie ďalej cez starú banícku osadu Piesky a  klesá Veľkou Zelenou dolinou do obce Staré Hory. Z obce ďalej stúpa cez Majerovu skalu, ktorá ponúka taktiež výborný výhľad až na vrchol Veľkej Fatry – Krížnu (1574,3 m.n.m). Čas prechodu od Sásovej je 8 hod., opačným smerom od Krížnej je to 7 hod. 10 min. Dĺžka chodníka je 22,5 km, prevýšenie 842 m.
Modrá (č.2) je kratšia trasa od národnej kultúrnej pamiatky Kalište, ktorá prechádza cez sedlo Príslop, Javorie, okolo Chaty na Plešiach až do obce Podkonice. Čas prechodu od Kališta je 2 hod., opačným smerom je to taktiež 2 hod. Dĺžka chodníka je 5,1 km, prevýšenie 391 m.
Modrá (č.3) Prechádza cez kúpele Korytnica, ďalej cez Sedlo pod Babou, pokračuje po západnom svahu Prašivej na Hiadeľské sedlo. Tu pretína červenú (č.2) a žltú (č.2) TZT. Trasa pokračuje na juh cez Hiadeľskú dolinu až do obce Hiadeľ. Od obce Hiadeľ trvá cesta 3 hod. 30 min., opačným smerom 3 hod. 15. min. Dĺžka chodníka je 11,9 km, prevýšenie 230 m.
Zelená (č.1) značka začína na Španej Doline, smeruje na úpätie Panského diela k hotelu Šachtička a tiahne sa ďalej na sever cez sedlo Horný Šturec, pod Jelenskou skalou (1153,3 m.n.m.), pod vrchom Krčahy (1128,8 m.n.m.) a cez turistické informačné miesto Krčahy-Kováčka. Pokračuje severovýchodným až severným smerom po osadu Bully a severne až do turistického centra Donovaly. Táto trasa je vyhľadávaná pre bežecké lyžovanie ale aj cyklistiku. Čas prechodu v smere od Španej Doliny je 4 hod. 35 min., od Donovalov 4 hod. 5 min. Dĺžka chodníka je 13,6 km, prevýšenie 278 m.
Zelená(č.2) je trasa smerujúca z obce Dolný Harmanec cez sedlo Japeň do Starých Hôr. Odtiaľ sa tiahne cez Tureckú dolinu, cez vrch Malá Krížna, Kráľovu studňu a pokračuje severozápadným smerom cez Blatnickú dolinu. Na skúmanom území je čas prechodu 1 hod. 45 min. od úpätia vrchu Japeň po Salašky, v opačnom smere je to 2 hod. 5 min. Dĺžka chodníka je 6,8 km, prevýšenie 100 m.
Červená (č.1) značka má počiatok na Španej Doline. Jej názov je tiež Partizánsky chodník. Míňa Alžbetku a stáča sa severovýchodne na sedlo Dolný Šturec, ďalej  západnou stranou prechádza pod Jelenskou skalou. Na informačnom mieste Lúčky pod Jelenskou skalou sa chodník stáča na západ a prechádza popri bunkri “Mor ho!”. Tu sa za SNP tlačil rovnomenný časopis a bolo tu dôležité sídlo telefónnej centrály, ktorá zaisťovala komunikáciu medzi jednotlivými partizánskymi štábmi. Čas prechodu od Španej Doliny je 3 hod. 50 min., v opačnom smere od Starých Hôr je čas prechodu 3 hod. 45 min. Dĺžka chodníka je 10,2 km, prevýšenie 235 m.
Červená(č.2) je dlhá trasa známa tiež pod názvom “Cesta hrdinov SNP”.  Začína sa na hrade Devín pri Bratislave a končí až v Duklianskom priesmyku na východnom Slovensku. Pre návštevníka Španej Doliny je dôležité napojenie jednak na Veľkú Fatru – západne od Donovalov a Nízke Tatry na východ. Vedie po hrebeni najvyššieho vrchu Starohorských vrchov – Kozí chrbát (1330,4 m.n.m.). Čas prechodu na skúmanom území je 9 hod. od Krížnej a 9 hod. 55 min. v opačnom smere od Hiadeľského sedla. Dĺžka chodníka na skúmanom území je 23,6 km, prevýšenie 112 m.
Žltá (č.1) značka smeruje zo Starých Hôr juhovýchodne cez osadu Richtárová až po sedlo Dolný Šturec, kde križuje červenú (č.1) a Horný Šturec kde križuje zelenú (č.1). Pod vrchom Žiare začína klesanie pozdĺž Banského potoka do obce Baláže. Stadiaľ trasa smeruje na severovýchod k Národnej kultúrnej pamiatke Kalište, kde sa stretáva s Modrou (č.2). Tu sa smer stáča na sever, pokračuje popod Hrubý vrch a cez obec Bully až na Donovaly. Z Donovalov pokračuje ďalej popod vrch Magura (1124,6 m.n.m.) a končí v Korytnickej doline pri odbočke na Korytnicu – kúpele. Tu začína značka modrá (č.3). Čas prechodu od Starých Hôr je 7 hod. 50 min., v opačnom smere 7 hod. Dĺžka chodníka je 21,9 km, prevýšenie 258 m.
Žltá (č.2) je trasa smerujúca z Hliadeľského sedla po severnom svahu vrchu Kozí chrbát. Na Hadlanke klesá južným svahom do sedla Zubová, stadiaľ popri chránenom území Moštenické Travertíny  a popri Jegorovovom prameni do osady Kyslá. Tu sa nachádza rekreačné zariadenie Moštenica-Kyslá. Trasa pokračuje Uhliarskou dolinou do obce Moštenica. Čas prechodu v smere od Hiadeľského sedla je 3 hod., v opačnom smere 3 hod. 30 min. Dĺžka chodníka je 10,3 km, prevýšenie 647 m.
Žltá (č.3) je kratšia trasa z obce Dolný Jelenec, prechádza osadou Prašnica a cez Východné Prašnické sedlo klesá do Suchej doliny. Čas prechodu na skúmanom území je 2 hod. 20 min. od Dolného Jelenca, v opačnom smere 2 hod. 05 min. Dĺžka chodníka na skúmanom území je 4,5 km, prevýšenie 283 m.

Hlavná cykloturistická trasa CTT (č.1) je zhodná s TZT zelená (č.1). Smeruje teda od horského hotela Šachtička do obce Donovaly.
CTT (č.2) sa tiahne od Donovalov po komunikácii E – 77 a smeruje ďalej na sever.
CTT (č.3) predstavuje trasu zhodnú s TZT modrá (č.2). Smeruje teda od turistického informačného miesta v Korytnickej doline, prechádza Korytnicou, cez Sedlo pod Babou, Hiadeľské sedlo, Prostredý grúň až do obce Hiadeľ a pokračuje ďalej do Medzibrodu.
CTT (č.4) je trasa od Hiadeľského sedla do Donovalov. Z časti je zhodná s TZT  žltá (č.2) a na Hadlanke pokračuje po TZT červená (č.2) až do Donovalov.
CTT (č.5) je kratšia trasa spájajúca obec Baláže a turistické informačné miesto Krčahy – Kováčka.

Z ostatných aktivít letnej turistiky v oblasti treba spomenúť prevádzkovanie paraglidingu na Donovaloch, skalolezectvo na Majerovej skale, jazdectvo v stredisku Šachtička. Sedačková lanovka na Donovaloch je prevádzkovaná taktiež v lete. 

Výhľad

 

Panský diel