Denná štôlňa

Tiež sa nazýva Cisárska alebo Prechodová štôlňa. Patrí k najstarším banským stavbám v Španej Doline. Bola jednou zo vstupných štôlní do banského revíru. Ráno sa pred ňou baníci pomodlili a potom fárali do jednotlivých šácht. V júly 1764 synovia cárovnej Márie Terézie, korunný princ Jozef s bratom arcivojvodom Leopoldom a tešínskym vojvodom Albertom navštívili Španiu Dolinu. Sprevádzaný baníkmi vstúpili do podzemia touto šachtou a vyšli na Starých Horách. Cesta im trvala 45 minút.