Atrakcie

Kostol Premenenia Pána
Dominantou obce je areál rímskokatolíckeho Kostola Premenenia Pána, ktorý bol vysvätený v roku 1254, v roku 1593 prestavaný a rozšírený v gotickom slohu zo staršej románskej stavby a v rokoch 1723 a 1820 - 1824 upravovaný. V interiéri kostola sa zachovali výmaľby od J. Hanulu, zariadenie zo 17. až 18. storočia, organ z polovice 18. storočia od banskobystrického organára, majstra Podkonického, v južnej kaplnke portál s datovaním 1593. Hlavný oltár je barok z roku 1720 - 1730 - polychrom. drevorezba. Kostol stojí na prirodzenej vyvýšenine nad námestím, od ktorého vedie ku kostolu kryté drevené schodisko so šindľovou strieškou a 162 schodmi. V areáli kostola je situovaný objekt bývalej fary, pôvodne renesančnej stavby z polovice 17. storočia, na fasáde s fragmentárne zachovanou renesančnou sgrafitovou výzdobou, skrytou pod omietkou.     V súčasnosti je objekt po komplexnej obnove.

 

 

 

Bašta
Vo východnej časti areálu kostola je situovaný pôvodne fortifikačný objekt - bašta (dom č. 14), nazývaná aj "Turecká", neskôr rozšírená a upravená na bývanie. Objekt bol postavený v roku 1644. Pôvodne sa prízemie bašty využívalo ako sklad vtedajšej bojovej techniky a munície, neskôr aj rozličného banského materiálu. Z pôvodného zastrešenia sa zachoval krov z červeného smreka. Zaujímavosťou bašty sú slnečné hodiny, umiestnené na zošikmenej juhovýchodnej fasáde objektu.

 

 

 


Klopačka

Banícka strážnica-klopačka bola sídlom banského inšpektora. Boli tu tiež izby banských dozorcov a miestnosť, kde sa zhotovovali banské mapy. Vo vežičke bolo situované klopacie zariadenie, ktorým zvolávali baníkov do šachty. Klopačka svojmu účelu prestala slúžiť okolo roku 1910. V roku 1998 bola budova klopačky obnovená a stala sa dôležitým prvkom rozvoja cestovného ruchu v obci. V objekte je reštaurácia, na poschodí a v podkroví ubytovanie penziónového typu, na poschodí je menšia múzejná expozícia.


Ľudové domy

Väčšinu pamiatkových objektov obce reprezentujú banícke ľudové domy s hospodárskymi objektmi, väčšinou so zrubovou konštrukciou alebo murované z kameňa, prípadne kombinované z obidvoch materiálov. Kamenné i zrubové steny sú omazané hlinou a vybielené vápennou farbou. Neomietnuté sú niektoré hospodárske objekty. Domy sú stavané pozdĺž vrstevníc, pozdĺžnou stenou orientované do svahu, od ktorého sú oddelené kamennou murovanou stenou a miestnosťou nazývanou "medzierka". Medzierka chránila zrubové steny domu pred vlhkosťou zo svahu. Využívala sa aj ako skladovací priestor. Strechy domov sú sedlové, s dreveným doskovým štítom (zriedkavo s dreveným šindľom), lomeným ostreším s dreveným šindľom. V 80. rokoch 20. storočia sa šindľové krytiny začali nahrádzať plechom. V súčasnosti sa typická šindľová krytina opätovne vracia na špaňodolinské domy. Domy sú zväčša prízemné, ale aj poschodové s obytnými miestnosťami v oboch podlažiach (dom č. 65). Múry poschodového domu č. 65 sú v prízemnej časti spevnené opornými piliermi. Domy sú postavené na vysokej podmurovke a vyrovnávajú svahovitý terén . Vstupy do objektov sú riešené prevažne z krytej drevenej pavlače, a sú situované pozdĺž jednej, dvoch alebo i troch strán objektu. V neskoršom období sa pavlače vo vstupnej časti upravovali na presklené verandy s charakteristickým tabuľkovým členením. Pôdorysné členenie prízemných domov vychádzalo z trojpriestorového domu: izba, pitvor, komora. V pitvore bol v zadnej časti situovaný otvorený komín, tzv. koch a komora. Základný trojdielny typ domu sa ďalej rozvíjal, najčastejšie do šírky, pripojením ďalšieho priestoru pod štít, napríklad komory alebo maštale. Vykuroval sa pecou v izbe. Jedlo sa pripravovalo na otvorenom ohnisku pod "kochom" v pitvore. Z hospodárskych objektov sa v obci zachovali pôvodne stavby maštalí a drevární. Stáli samostatne v blízkosti obytného domu.

 

Štôlne
V katastrálnom území obce sa zachovalo niekoľko pamiatok, ktoré dokumentujú banícku činnosť v obci. Väčšina stavieb bola donedávna v nevyhovujúcom stave, avšak vďaka projektom a dotáciám EÚ boli zrekonštruované a spolu s informačnými tabuľami tvoria atrakcie obce. Z technických pamiatok sa v obci zachovali povrchové štôlne, ktoré sú dnes pokryté krovinatým porastom (ústie spojovacej alebo priechodovej štôlne pri dome č. 50, ústie ľadovej štôlne, prístupovej štôlne šachty Ludovika). Najvýznamnejšiu skupinu baníckych pamiatok predstavujú šachty, ktoré zabezpečovali dopravu rudy i baníkov, často i vetranie a odvodňovanie baní. Najstaršou špaňodolinskou šachtou je šachta Ferdinand (1494), najmladšou šachta Ludovika. (1812).


Banícky orloj
Je najnovšou a veľmi vyhľadávanou atrakciou v dedine. Jedná sa o pohyblivú skulptúru podfarbenú zvukom, ktorá je ukážkou baníckej práce v dávnych časoch. Už samotný zvuk baníckeho klopadla sprítomňuje súčasníkom kedysi každodennú zvukovú kulisu doliny a nad fárajúcimi špaňodolinskými baníkmi bdie Svätý Klement, ich patrón a ochranca.
Bol posvätený a slávnostne uvedený do života 21.11.2004. Vznikol na podnet spoločnosti
MONTANA, s.r.o.
 
Banícky orloj je prevádzkovaný celoročne, jeho prezentácia začína
každú celú hodinu denne v čase od 10.00 do 16,00 hod.,
v letných mesiacoch od 9,00 do 18,00 hod.


Haldy
Do súčasnosti pretrvali nad obcou haldy sute, ktorú sa napriek úsiliu nepodarilo zalesniť. Obec mieni haldy zachovať ako technickú pamiatku spolu so zachovanými šachtami, ktoré sú so sprievodcami sprístupnené pre verejnosť.
Haldy sú dokladom intenzívnej ťažby. Ich vek sa zhoduje s obdobím ťažby a boli zriaďované v blízkosti šácht. Halda Maximilián tvorí charakteristickú panorámu obce.

 

 

 

 
Malý banský okruh

Dňa 8.10. 2005 bol otvorený Malý banský okruh. Spája a označuje najvýznamnejšie historické pamiatky spojené z banskou činnosťou obce Špania Dolina. Okruh má v súčasnosti 7 zastavení, na každom zastavení sa nachádza informačná tabuľa aj s prípadným nákresom :

  • Denná štôlňa

  • Banícky dom č. 65

  • Fajtlová – štôlňa Mann

  • Halda Maximilián

  • Šachta Maximilián

  • Horná Ludovika – šachta

  • Dolná Ludovika – stupa

Trasa chodníka bola navrhnutá tak aby viedla obecnými komunikáciami a lesnými cestami a nenarúšala súkromie obyvateľov obce Španej Doliny. Východzím a konečným miestom okruhu je námestie obce.  Príležitostný návštevník má vďaka tomuto okruhu možnosť rýchlo sa zorientovať a navštíviť najvýznamnejšie pamiatky z histórie obce. V súčasnosti sa pripravuje vydanie informačného letáku ktorý podá podrobnejšie informácie o obci a jednotlivých zastaveniach okruhu.

Kostol

Bašta


KlopackaDom65
Denná ŠtôlňaOrloj

Kostolhalda


Stupa